Kerkstraat 18, 3510 Hasselt

Greenplug.be - Energy Solutions

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing algemene voorwaarden

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de klant door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan GREEN PLUG (BE0773.681.304), met maatschappelijke zetel te KERKSTRAAT 18, 3510 HASSELT, (hierna: “GREEN PLUG”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, pre contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen GREEN PLUG en de klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): 

 1. de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst;
  de schriftelijke orderbevestiging;
  3. de bijzondere voorwaarden van toepassing op de betreffende overeenkomst;
  4. de AV;
  5. de Unidroit Principles;
  6. het Belgische recht. 

GREEN PLUG wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die GREEN PLUG uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekend. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de AV, zullen GREEN PLUG en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. GREEN PLUG kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de AV is de enige authentieke.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: GREEN PLUG, KERKSTRAAT 18 3510 HASSELT – BTW BE 0773.681.304
 • De klant: iedere persoon die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op GREEN PLUG
 • Diensten: de door de klant bij bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de goederen.
 • Goederen: de door de klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.
 • Klachtenbrief: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet conformiteit en/of het gebrek

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van GREEN PLUG zijn 30 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt.

2.2 Elke offerte bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is GREEN PLUG in rechte te verbinden, het order van de klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra GREEN PLUG met de uitvoering start. GREEN PLUG is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.
2.4 Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door GREEN PLUG schriftelijk werden aanvaard.  De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
2.5 GREEN PLUG kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van GREEN PLUG vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant.
2.6 Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn indicatief en verbinden GREEN PLUG niet.

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling
3.1 Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheid taksen vallen ten laste van de klant. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de klant.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te kijken of het juist BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het factuurbedrag incl. BTW gewijzigd.
3.2 Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten.
3.3 De facturen zijn contant betaalbaar aan GREEN PLUG.
3.4 De prijs is betaalbaar op volgende wijze:
Voor een volledige installatie: 40% voorschot binnen 7 kalenderdagen na datum van ondertekening van het contract.  60% binnen 7 kalenderdagen na aansluiting van de installatie. 3.5 Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, verzekeringspremies optredende tussen de ondertekening van de offerte of bijzondere overeenkomst enerzijds en de definitieve levering anderzijds, kan GREEN PLUG de overeengekomen prijs evenredig verhogen.
3.6 Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens GREEN PLUG
3.7 Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van GREEN PLUG en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen
3.8  Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: 

 • geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; 
 • is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd GREEN PLUG’s recht om hogere schade te bewijzen;
 • is de klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de klant onmiddellijk opeisbaar; 
 • heeft GREEN PLUG bovendien het recht al het materiaal, inclusief de goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstart kost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen;
 • behoudt GREEN PLUG zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de klant aan GREEN PLUG werden toevertrouwd of door GREEN PLUG werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan GREEN PLUG verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden goederen

3.9 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. GREEN PLUG behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.

3.10 Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 10 kalenderdagen per aangetekende klachtenbrief worden meegedeeld met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die GREEN PLUG in staat stellen volledig kennis te nemen van zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur.

3.11 Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen betalingsplan bij de betreffende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van factuur, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeldt op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinnering gestuurd aan de klant. Indien de betaling alsnog niet gebeurd binnen 7 kalenderdagen na de eerste herinering, zijn bij een tweede herinnering 15€ administratieve kosten van toepassing en 1% per maand aan intrestkosten op het volledige bedrag te rekenen vanaf de factuurdatum.

3.12 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen.

3.13 Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan.

3.14 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen GREEN PLUG en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking

3.19 In geval van enige verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden, houdt GREEN PLUG zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de klant op te schorten tot het ogenblik dat de klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van GREEN PLUG om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Uitvoeringovereenkomst

4.1 De verbintenissen van GREEN PLUG beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst of indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging.  GREEN PLUG gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.
4.2 GREEN PLUG verbindt zich ertoe voor de levering van de goederen en/of diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben.
4.3 GREEN PLUG beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren.  De klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van GREEN PLUG om de opdracht uit te voeren.
4.4 De klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan GREEN PLUG aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, en/of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan GREEN PLUG.  De klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie.
4.5 GREEN PLUG mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht.
4.6 GREEN PLUG is gerechtigd, op kosten van de klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
4.7 GREEN PLUG is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant of enige andere reden.

Artikel 5 – Oplevering

5.1 Wanneer de werken voltooid zijn, wordt de geplaatste installatie opgestart.  Het opstarten van de installaties staat gelijk met een oplevering van de werken en impliceert dan ook de aanvaarding van de werken.  Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden waarvan de waarde minder dan 10% van het factuurbedrag beloopt kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.  Indien opmerkingen geformuleerd worden met betrekking tot de uitgevoerde werken worden deze genoteerd bij oplevering van de werken in een proces-verbaal van de oplevering.  De aldaar genoteerde opmerkingen worden opgelost binnen een termijn die tussen partijen onderling afgesproken wordt, dan wel een redelijke termijn.
5.2 De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door fabrikant verstrekte waarborgen en binnen de door de fabrikant gestelde voorwaarden
5.3 Na de oplevering is GREEN PLUG nog enkel aansprakelijk, te rekenen vanaf de datum van oplevering gedurende een waarborgtermijn van 4 maanden voor de verborgen gebreken, waarmee de uitgevoerde werken zouden behept zijn en die binnen die periode aan het licht komen.

Artikel 6 – Eigendom en risico

6.1 De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

6.2 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van GREEN PLUG en is de klant er slechts houder van totdat de prijs volledig betaald is.  GREEN PLUG mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen.  Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan GREEN PLUG verschuldigd is, volledig heeft voldaan.  Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.  Wanneer GREEN PLUG dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan.

Artikel 7 – Herstelling, klachten en garantie

7.1 Alle materialen geleverd en geplaatst door GREEN PLUG zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen.
7.2 Alle garanties zijn geldig indien de installatie als een goede huisvader onderhouden wordt. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden kan GREEN PLUG in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden.
7.3 De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen, Indien dit wel zou gebeuren zal GREEN PLUG in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden.  Alsook draagt GREEN PLUG in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door GREEN PLUG.
7.4 Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.
7.5 De klant moet onmiddellijk bij de levering van de goederen en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze verificatie heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste goederen en/of diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de klant onmiddellijk ter kennis brengen aan GREEN PLUG door middel van een klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde goederen en/of diensten te aanvaarden als overeengekomen.
7.6 De klant moet de geleverde goederen en/of diensten binnen de 48 uur na oplevering grondig keuren.
7.7 De klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen indien hij GREEN PLUG niet per klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur.
7.8 In geval van tijdige en correcte melding zal GREEN PLUG naar eigen keuzen en inzicht:
a. (een deel van) de goederen en/of diensten vervangen en/of corrigeren
b. het foutief gedeelte a rato crediteren aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging.
Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Klachten ontheffen de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.  De klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
7.9 GREEN PLUG is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de klant en/of een derde aan de goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de goederen en/of voor het niet- naleven door de klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant vrijwaart GREEN PLUG volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader. GREEN PLUG is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door GREEN PLUG aangegane polis BA-uitbating overstijgt. De klant zal GREEN PLUG volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de AV. De klant zal GREEN PLUG volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen GREEN PLUG en de klant, mag de klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. GREEN PLUG behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien GREEN PLUG door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat GREEN PLUG alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen zonder dat GREEN PLUG in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat GREEN PLUG tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
8.2 Overmacht wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van GREEN PLUG en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, worden beschouwd als een geval van overmacht. (bvb. ongeval, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, stakingen en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, stockbreuk,…)

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 GREEN PLUG verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.  Alle prestaties van GREEN PLUG zijn middelenverbintenissen.  GREEN PLUG is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan GREEN PLUG.
9.2 GREEN PLUG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bv. winst verlies, verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van subsidie-, financierings- of andere overheidsmaatregelen.  Alle informatie die GREEN PLUG meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard en bindt GREEN PLUG geenszins.
9.3 De aansprakelijkheid van GREEN PLUG met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten naar keuze van GREEN PLUG.  De totale aansprakelijkheid van GREEN PLUG zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan GREEN PLUG werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
9.4 GREEN PLUG vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van GREEN PLUG

Artikel 10 – Verbreking

Als de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken dan is deze conform art. 1974 gehouden GREEN PLUG schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, arbeid en al wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 15% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van GREEN PLUG om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 11 – Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen GREEN PLUG en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12 – Bescherming van persoonsgegevens

De klant geeft aan GREEN PLUG de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door GREEN PLUG aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen GREEN PLUG en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van GREEN PLUG meer wenst te ontvangen, dient de klant GREEN PLUG hiervan op de hoogte te brengen.  GREEN PLUG erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forum

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van GREEN PLUG zich bevindt bevoegd.  Het Belgische recht is van toepassing.

Artikel 14 – Garanties

14.1 GREEN PLUG garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

14.2 Tevens garandeert de GREEN PLUG gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

Direct aanvragen

Greenplug.be

Greenplug.be

Wij reageren zo snel mogelijk

I will be back soon

Greenplug.be
Welkom bij Greenplug 👋
Waarmee kunnen wij u helpen?
WhatsApp